• PRÁVNE USTANOVENIA

     GEPARD FINANCE, s.r.o.

Právna ochrana diela

Tieto stránky sú dielom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a medzinárodných dohovorov. Akékoľvek  použitie týchto stránok (diela) alebo ich častí bez súhlasu autora diela je možné len v zákonom ustanovených prípadoch.

Zber a spracovanie dát

COOKIES

Tieto stránky využívajú aplikácie pre sledovanie návštevnosti. V súvislosti s touto funkciou sú do vášho prehliadača ukladané krátke textové informácie s obmedzenou dobou platnosti (tzv. cookies). Získané informácie sú striktne anonymné a budú využívané iba na tvorbu štatistík využívania webu. Spoločnosť GEPARD FINANCE, s.r.o. nepoužíva cookies na poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám. Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny alebo emailový kontakt poskytneme tretej strane len vtedy, ak nám na to dáte súhlas.

Ochrana osobných údajov

Za účelom poskytnutia našich služieb v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o finančnom sprostredkovaní“) sú pre nás nevyhnutne potrebné informácie o Vašich osobných údajoch, pričom tieto chránime a spracúvame v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie finančného sprostredkovania podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, a to najmä:

● predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

● poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

● spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,

● spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje. 

Prevádzkovateľom informačných systémov je GEPARD FINANCE, s. r. o., so sídlom na adrese Kutlíkova 17, 852 50  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 102 879, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 66508/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ poskytuje finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní, a to priamo prostredníctvom svojich zamestnancov (tzv. oprávnené osoby) a prostredníctvom spolupracujúcich osôb, ktoré sú voči prevádzkovateľovi v postavení podriadeného finančného agenta. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Sprostredkovateľom je aj podriadený finančný agent, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti odbornej, technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Dotknutými osobami sú najmä klienti, potenciálni klienti, zástupcovia klientov a potenciálnych klientov.

Klient ako dotknutá osoba udeľuje svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prostredníctvom ich vpísania do systému, odsúhlasením poučenia podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov a odoslaním formulára na spracovanie do informačného systému prevádzkovateľa v rozsahu a podľa podmienok uvedených v tomto formulári za účelom zasielania ponúk k prevodu a prenájmu nehnuteľností a ponúkania služieb prevádzkovateľa.

Na účely vykonávania finančného sprostredkovania je prevádzkovateľ oprávnený aj bez súhlasu klienta spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní.

Na účely vykonávania obchodných, reklamných a marketingových aktivít je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomného súhlasu, a to v rozsahu v tomto súhlase vymedzenom, a to najmä: titul, meno, priezvisko a korešpondenčná adresa klienta.

Ak dotknutá osoba neposkytne prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu a za účelom definovanom v  § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní, prevádzkovateľ nesmie dotknutej osobe poskytnúť služby finančného sprostredkovania.

Prevádzkovateľ je v zmysle § 36 zákona o finančnom sprostredkovaní povinný viesť evidenciu dokumentov, vrátane tých, ktoré obsahujú osobné údaje a túto evidenciu uchovávať najmenej počas desiatich rokov od sprostredkovania uzatvorenia zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou. Osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať do doby odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo zmluvy.

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje svojich klientov a nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

Evidenčné listy informačných systémov sú prístupné pre fyzické, alebo právnické osoby na požiadanie.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov;

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.

Právo dotknutej osoby podľa bodu písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v zákone o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a žiadať o ich likvidáciu,

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), pričom sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.


Súvisiace odkazy: 

SŤAZNOSTI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy