INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY
v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Obchodné sídlo a právna forma samostatného finančného agenta:

GEPARD FINANCE s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO 44 102 879, zapísaná v Obchodnom registri v Okresnom súde Bratislava, oddiel Sro, vl. č. 66508/B. Samostatný finančný agent je spoločnosťou s ručením obmedzeným.
2. Informácia o zozname  v príslušnom podregistri podľa ustanovenia § 13 zákona č. 186/2009, Z. z. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene doplnení niektorých zákonov:

GEPARD FINANCE s.r.o. je samostatný finančný agent, riadne zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 126660. Je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore prijímanie vkladov a v sektore poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov. GEPARD FINANCE s.r.o., ako samostatný finančný agent, vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú zapísaní Národnou bankou Slovenska v zozname podriadených finančných agentov, v príslušnom podregistri pre jednotlivé sektory s priradeným registračným číslom. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy o  obchodnej spolupráci s GEPARD FINANCE s.r.o., v tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.

Zápis samostatného finančného agenta, alebo podriadeného finančného agenta v registri Národnej banky Slovenska je možné overiť na webovom sídle www.nbs.sk v registri Finančné sprostredkovanie a poradenstvo. Samostatní finanční agenti a ich podriadení finanční agenti sú externou sprostredkovateľskou sieťou. Internú sprostredkovateľskú tvoria viazaní finanční agenti finančnej inštitúcie. V sektore kapitálového trhu popri vyššie uvedených kategóriách existujú aj viazaní investiční agenti.

3.Informácia o vykonávaní finančného sprostredkovania:

GEPARD FINANCE, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. GEPARD FINANCE, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkova-nie s finančný mi inštitúciami, ako je Československá obchodná banka, a.s. Všeobecná úverová banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahaničnej . Banky, OTP Banka Slovensko, a. s., Slovenská sporiteľňa a.s., Tatra banka, a. s., Sberbank Slovensko, a. s., Prima banka Slovensko, a. s., Oberbank AG pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky, Poštová banka, a.s., AKCENTA CZ a.s., pobočka zahraničnej banky, ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Diners Club CS, s.r.o. nebankový veriteľ s povolením Národnej banky Slovenska poskytovať spotrebiteľské úvery, pôžičky a iné úvery spotrebiteľovi, v zmysle z. č. 129/2010, Consumer Finance Holding, a. s. nebankový veriteľ s povolením Národnej banky Slovenska poskytovať spotrebiteľské úvery, pôžičky a iné úvery spotrebiteľovi v zmysle z.č. 129/2010.

4. Informácia ku kvalifikovanej účasti finančného agenta na základnom imaní alebo hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie:

GEPARD FINANCE, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania. GEPARD FINANCE, s.r.o. nemá vedomosť o tom, že by jeho podriadený finančný agent mal kvalifikovanú účasť na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania.

5.Informácia ku kvalifikovanej účasti osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta:

Finančná inštitúcia, ani osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu, s ktorou má GEPARD FINANCE, s.r.o .uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani na hlasovacích právach GEPARD FINANCE, s.r.o. .GEPARD FINANCE, s.r.o nemá vedomosť o tom, že by finančná inštitúcia, alebo osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu, mali kvalifikovanú účasť na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach jeho podriadeného finančného agenta, ak je právnickou osobou.

6. Informácia o kategorizácii klienta:

6.1 Neprofesionálny klient je fyzická osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

6.2 Profesionálny klient je každý klient, ktorý nie je neprofesionálny. Profesionálny klient je na základe písomného vyhlásenia oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom.

6.3 Potenciálny klient je fyzická osoba, ktorej bola predložená ponuka na účely poskytovania finančného sprostredkovania.

7.Informácia o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:

7.1 Klient je oprávnený podať ústne alebo písomne sťažnosť na vykon finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom v sídle GEPARD FINANCE, s.r.o., resp. adresovať písomnú sťažnosť na adresu sídla GEPARD FINANCE, s.r.o..

7.2 GEPARD FINANCE, s.r.o.je povinná vybaviť sťažnosť do 30 dní, odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinná písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže lehotu predĺžiť najviac na 60 dní, odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi musí oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. GEPARD FINANCE, s.r.o. má vypracovaný Vnútorný akt riadenia, ktorý určuje dodržiavanie prehľadných pracovných postupov v evidencii prijatých sťažností potenciálnych klientov a klientov na činnosť PFA, podľa ktorého  vedie záznamy o ich prešetrovaní, o prijatých opatreniach na ich vybavenie.

8.Informácia o osobitných predpisoch, ktoré upravujú mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:

»Mimosúdne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov pre všeobecným, štátnym súdom sa riadia zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, alebo pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom  podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, t. j. spotrebiteľská arbitráž.

»Spotrebiteľský rozhodcovský súd je súkromnoprávnou inštitúciou, nie štátnou, výsledok konania pred ním má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie nie je spoplatnené pre spotrebiteľa. » Od 1. 7. 2016 je na Slovensku zriadených 8 spotrebiteľských rozhodcovských súdov.

»Ďalším spôsobom riešenia vzniknutých sporov je mediácia, upravená v zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Mediátor nemá právomoc rozhodnúť spor. Môže sa iba pokúsiť o uzatvorenie dohody. Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, musí mať písomnú formu.

»Vzniknutý spor môžete riešiť v zmysle zákona. č. 244/2002 Z.  zákona o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Pri riešení sporu touto formou, vznikne medzi zmluvnými stranami Rozhodcovská zmluva ako dohoda o tom, že všetky, alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli, alebo vzniknú sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy, alebo formu rozhodcovskej doložky ku zmluve.

9.Informácia o výške poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou:

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, s ktorými musí klient rátať, je uvedená v Zápise zo stretnutia s klientom, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je táto príloha s informáciami.

10.Informácia o nákladoch na finančné sprostredkovanie:

10.1 Podriadený finančný agent môže v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta len také peňažné plnenie, alebo také nepeňažné plnenie, o ktorého existencii, podmienkach prijatia a výške bol klient pred vykonávaním finančného sprostredkovania informovaný. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi, alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

10,2 Podriadený finančný agent pred vykonávaním finančného sprostredkovania informujeme klienta, na základe jeho žiadosti, jednoznačne, presným a zrozumiteľným spôsobom o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia, alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma podriadený finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.

10.3 Samostatnému finančnému agentovi plynie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania od finančnej inštitúcie peňažné alebo nepeňažné plnenie. Podriadenému finančnému agentovi je vyplácaná odmena za finančné sprostredkovanie samostatným finančným agentom vo forme peňažného plnenia v súlade s platnými podmienkami odmeňovania podľa Sadzobníka odmien GEPARD FINANCE, s.r.o.. Výška peňažného plnenia závisí od charakteru finančného produktu, výšky platieb klienta za finančný produkt, prípadne aj od doby platenia klienta za finančný produkt. .

11. Spracúvanie a ochrana osobných údajov klientov

Spoločnosť GEPARD FINANCE, s. r. o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 102 879, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 66508/B poskytuje finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a to priamo prostredníctvom svojich zamestnancov a prostredníctvom spolupracujúcich osôb, ktoré sú v postavení podriadeného finančného agenta.

Spoločnosť G-synergy s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52887545, zapísaná vo Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 165932/B, poskytuje finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon č. 186/2009“), a to prostredníctvom spolupracujúcich osôb, ktoré sú v postavení podriadeného finančného agenta.

Za účelom poskytovania finančného sprostredkovania spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o. a G-synergy s.r.o., spracúvajú osobné údaje ako Spoloční Prevádzkovatelia a voči finančnej inštitúcií vystupujú ako Sprostredkovatelia. Zároveň na základe písomnej zmluvy môže poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa. Ďalším sprostredkovateľom je napr. podriadený finančný agent, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. Sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti odbornej, technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Aby mohli Spoloční Prevádzkovatelia a s ňou spolupracujúci podriadení finanční agenti, v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 186/2009“), vykonávať finančné sprostredkovanie a kompletne spracúvať podklady k finančným službám, t.j.

 • predkladať potenciálnemu klientovi/klientovi ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • vykonávať činnosti, ktoré smerujú k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby,  
 • poskytovať potenciálnemu klientovi/klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania na účely uzavretia, alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

je oprávnená  v zmysle ustanovenia § 31 Zákona č. 186/2009 získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta 

 • na účely vykonávania finančného sprostredkovania,
 • na účely identifikácie klienta
 • na účely overovania tejto identifikácie, 
 • na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom,
 • na účely zdokumentovania činnosti,
 • na účely vykonávania dohľadu,
 • na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa Zákona č. 186/2009, ako aj Zákona č. 395/2002 Z. z. zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

a aj bez súhlasu dotknutej osoby zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu,
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra, alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra, alebo evidencie,
 • identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku, alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,
 • kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
 • dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom, alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania.

Spoloční Prevádzkovatelia a s nimi spolupracujúci podriadení finanční agenti, sú oprávnení od klienta, alebo zástupcu klienta získavať osobné údaje skenovaním, alebo iným zaznamenávaním z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov totožnosti, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania, aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Spoloční Prevádzkovatelia sú oprávnení, hore uvedené údaje, sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených Zákonom č. 186/2009, alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu. Spoloční Prevádzkovatelia neuskutočňujú prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané finančným agentom, ktorý spolupracuje so Spoločnými Prevádzkovateľmi neposkytne, finančný agent nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie. Potenciálny klient/klient svoje správne a pravdivé osobné údaje poskytuje dobrovoľne v Zápise zo stretnutia s potenciálnym klientom/klientom pred uzatvorením zmluvy o finančnej službe.  

Spoloční Prevádzkovatelia zodpovedajú v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018“),  za bezpečnosť osobných údajov. Spoloční Prevádzkovatelia sú v zmysle § 36 zákona o finančnom sprostredkovaní povinní viesť evidenciu dokumentov, vrátane tých, ktoré obsahujú osobné údaje a túto evidenciu uchovávať najmenej počas desiatich rokov od sprostredkovania uzatvorenia zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou. Po uplynutí tejto lehoty resp. skončení účelu spracúvania budú osobné údaje zlikvidované.

Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len osoby oprávnené na spracúvanie, ktoré sú náležitým spôsobom poučené.

Klient ako dotknutá osoba má v zmysle Zákona č. 18/2018 nasledovné práva v súvislosti s jeho osobnými údajmi:

 • právo na prístup k jeho osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, 
 • právo na vymazanie osobných údajov v prípade že už bol naplnený účel spracúvania resp. uplynula zákonná lehota na uchovávanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov v zákonom stanovených prípadoch,
 • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môže klient uplatniť na mailovej adrese gdpr@geparfinance.sk , alebo písomne na korešpondenčnej adrese jedného zo Spoločných Prevádzkovateľov.    

12. Informácia o zodpovednosti za škody vzniknuté klientovi pri vykonávaní finančného sprostredkovania:

Finančný agent je zodpovedný za škodu spôsobenú pri vykone finančného sprostredkovania.

GEPARD FINANCE, s.r.o. ako samostatný finančný agent, je povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania.  Limit pre prípad zodpovednosti za škodu je dojednaný výlučne pri vykonávaní finančného sprostredkovania v sektore prijímanie vkladov poskytovanie úverov. V poistnej zmluve je dohodnutá spoluúčasť vo výške 1 % z dohodnutej výšky poistného plnenia. Poistenie sa vzťahuje aj na podriadených finančných agentov.

13. Všeobecné pravidlá:

13.1 Samostatný finančný agent, ako aj podriadený finančný agent, sú povinní vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.

13.2 Podriadený finančný agent je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania a nesmie ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po skončení vykonávania finančného sprostredkovania. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizácie príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

13.3 Podriadený finančný agent nemôže inkasovať, ani preberať finančné prostriedky od klienta v hotovosti.

14. Informácia o možnostiach klienta pri uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Mechanizmus stavebného sporenia je založený na postupnosti. Sporí sa 6 rokov. Potom je možné tieto finančné prostriedky použiť na financovanie bývania. V prípade, že táto suma nestačí na financovanie bytových potrieb, môže stavebný sporiteľ požiadať stavebú sporiteľňu o výhodný úver. Stavebná sporiteľňa poskytuje stavebnému sporiteľovi štátnu prémiu podľa § 4, písm. a, b, zákona č. 310/1997  Zb. o stavebnom sporení. Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení.

Klient pri splnení určitých podmienok môže získať spotrebiteľský úver podľa zákona o spotrebiteľských úveroch od banky a iného veriteľa, s právoplatným povolením na poskytovanie úverov tohto typu. Hypotekárny úver, mladomanželský, kontokorentný úver, komunálny úver  podľa zákona o bankách. Úver na bývanie podľa zákona o úveroch na bývanie. Každý veriteľ je povinný získavať informácie zo Spoločného registra bankových informácií, ktoré mu poskytuje pre-vádzkovateľ SRBI, aj bez súhlasu spotrebiteľaS. V SRBI sú informácie o fyzických osobách a fyzických osobách, ktoré majú úverové záväzky, prípadne kreditnú kartu. V SRBI sú aj fyzické osoby, ktoré o úver, alebo vydanie kreditnej karty len žiadajú. SRBI neobsahuje žiadne údaje o zostatkoch na účtoch klientov. Údaje o spotrebiteľovi a jeho spotrebiteľskom úvere, sa uchovávajú v SRBI 5 rokov od zániku záväzkov zo spotrebiteľských zmlúv.

15. Informácia o právnych následkoch uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Ak stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použije na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení , nezaniká mu právo na štátnu prémiu.

Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené  zákonom č. 310/1997  Zb. o stavebnom sporení, alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky podľa odseku 1, je povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.

Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity stavebného sporiteľa uvedeného, nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa končí dňom úmrtia, alebo dňom priznania invalidného dôchodku.

Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Zmluvou o poskytnutí úveru sa veriteľ zaväzuje na požiadanie dlžníka poskytnúť peňažnú čiastku, zaväzuje sa mať túto čiastku pripravenú, aby mohol dlžníkovmu požiadaniu vyhovieť. Úverová zmluvy je nielen poskytnutím finančných prostriedkov, ale aj rezervovanie prostriedkov v dohodnutom objeme. Poskytnutie je za úplatu a úrok sa platí len za prostriedky, ktoré boli skutočne čerpané.

Dlžníkovi, fyzickej osobe, ktorý už poberá hypotekárny úver patrí podľa zákona o bankách príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, čiže „štátny príspevok“.

Dlžníkovi, fyzickej osobe, ktorý už poberá hypotekárny úver, ktorý ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver dovŕšil 18 rokov a neprekročil 35 rokov veku, patrí podľa zákona o bankách príspevok pre mladých z prostriedkov štátneho rozpočtu, čiže „štátny príspevok pre mladých".

Dlžníkom zo zmluvy o úvere, ktorým sú manželia a ani jeden z manželov neprekročil 35 rokov a zároveň ich manželstvo trvá najviac 2 roky ku dňu podania žiadosti, sú to „mladomanželia“, patrí podľa zákona o bankách príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, to je  „štátny príspevok pre mladomanželov“.

16. Informácia o spôsobe a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie:

Ochrana bankových vkladateľov je jednotná v rámci celej Európskej únie, do výšky 100 tis. eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky. Vyplýva to zo zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov. Ak vznikne pre banku situácia, že nie je z :

 • Nejakého dôvodu schopná klientom vyplácať ich vklady, určitá výška vkladov stanovená zákonom sa vyplatí z fondu vkladov.
 • Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné a účinné až do lehoty uplynutia premlčacej lehoty 3 roky v zmysle Občianskeho zákonníka, s podmienkou vymoženia dlhu najneskôr v lehote do 10 rokov.
 • Záväzky dlžníka voči veriteľovi môžu byť postúpené inej úverovej inštitúcii, alebo inému postupníkovi, voči ktorému bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom postupca je povinný dlžníkovi túto zmenu oznámiť písomne.
 • V prípade, že banke je pre narastanie škody odobraté bankové povolenie, od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí bankového povolenia, alebo odo dňa zániku bankového povolenia, nemôže banka prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov; platobné služby na vyrovnanie existujúcich pohľadávok a záväzkov, ktoré vykonáva prostredníctvom účtu zriadeného v inej banke.

17. Výklad niektorých pojmov

Politicky exponovaná osoba je:

a) fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu 1 roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcii trvalý pobyt na území SR,
b) fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel, manželka osoby uvedenej pod písm. a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej pod písm. a), alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať, alebo nevesta osoby uvedenej pod písm. a), alebo rodič osoby uvedenej pod písm. a).
fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod: rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená pod písm. a), alebo podniká spolu s osobou uvedenou pod písm. a), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej pod písm. a).

Významná verejná funkcia:

Je funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo obdobného zástupcu ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s  výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, charg´affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej Únie alebo v medzinárodných inštitúciách.

Konečný užívateľ výhod realizovaného obchodu: fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo fyzická osoba, ktorá fakticky, alebo právne, ovláda právnickú osobu / klienta, to znamená, že má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach právnickej osoby /klientovi; alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo iný riadiaci alebo kontrolný orgán právnickej osoby/ klienta, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ovláda klienta/právnickú osobu

Ak klient nevykonáva obchod s vlastnými peňažnými prostriedkami, alebo vo vlastnom mene, alebo nie je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu, na osobitnom vyhlásení pre finančného agenta pravdivo uvedie, kto je vlastníkom peňažných prostriedkov, alebo v mene koho obchod vykonáva, alebo kto je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu.