Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV

Spoločnosť GEPARD FINANCE, s. r. o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 102 879, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 66508/B poskytuje finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a to priamo prostredníctvom svojich zamestnancov a prostredníctvom spolupracujúcich osôb, ktoré sú v postavení podriadeného finančného agenta.

Spoločnosť G-synergy s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52887545, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 165932/B, poskytuje finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon č. 186/2009“), a to prostredníctvom spolupracujúcich osôb, ktoré sú v postavení podriadeného finančného agenta. 

Za účelom poskytovania finančného sprostredkovania spoločnosti GEPARD FINANCE, s. r. o. a G-synergy s.r.o., spracúvajú osobné údaje ako Spoloční Prevádzkovatelia a voči finančnej inštitúcií vystupujú ako Sprostredkovatelia. Zároveň na základe písomnej zmluvy môže poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa. Ďalším sprostredkovateľom je napr. podriadený finančný agent, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve. Sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti odbornej, technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

Aby mohli Spoloční Prevádzkovatelia a s ňou spolupracujúci podriadení finanční agenti, v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 186/2009“), vykonávať finančné sprostredkovanie a kompletne spracúvať podklady k finančným službám, t.j.

 • predkladať potenciálnemu klientovi/klientovi ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • vykonávať činnosti, ktoré smerujú k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby,  
 • poskytovať potenciálnemu klientovi/klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania na účely uzavretia, alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

je oprávnená  v zmysle ustanovenia § 31 Zákona č. 186/2009 získavať osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta 

 • na účely vykonávania finančného sprostredkovania,
 • na účely identifikácie klienta
 • na účely overovania tejto identifikácie, 
 • na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom,
 • na účely zdokumentovania činnosti,
 • na účely vykonávania dohľadu,
 • na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa Zákona č. 186/2009, ako aj Zákona č. 395/2002 Z. z. zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

a aj bez súhlasu dotknutej osoby zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu,
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra, alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra, alebo evidencie,
 • identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku, alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,
 • kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
 • dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom, alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania.

Spoloční Prevádzkovatelia a s nimi spolupracujúci podriadení finanční agenti, sú oprávnení od klienta, alebo zástupcu klienta získavať osobné údaje skenovaním, alebo iným zaznamenávaním z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov totožnosti, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania, aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Spoloční Prevádzkovatelia sú oprávnení, hore uvedené údaje, sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených Zákonom č. 186/2009, alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu. Spoloční Prevádzkovatelia neuskutočňujú prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Ak klient alebo jeho zástupca údaje vyžiadané finančným agentom, ktorý spolupracuje so Spoločnými Prevádzkovateľmi neposkytne, finančný agent nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie. Potenciálny klient/klient svoje správne a pravdivé osobné údaje poskytuje dobrovoľne v Zápise zo stretnutia s potenciálnym klientom/klientom pred uzatvorením zmluvy o finančnej službe.  

Spoloční Prevádzkovatelia zodpovedajú v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018“),  za bezpečnosť osobných údajov. Spoloční Prevádzkovatelia sú v zmysle § 36 zákona o finančnom sprostredkovaní povinní viesť evidenciu dokumentov, vrátane tých, ktoré obsahujú osobné údaje a túto evidenciu uchovávať najmenej počas desiatich rokov od sprostredkovania uzatvorenia zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou. Po uplynutí tejto lehoty resp. skončení účelu spracúvania budú osobné údaje zlikvidované.

Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len osoby oprávnené na spracúvanie, ktoré sú náležitým spôsobom poučené.

Klient ako dotknutá osoba má v zmysle Zákona č. 18/2018 nasledovné práva v súvislosti s jeho osobnými údajmi:

 • právo na prístup k jeho osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, 
 • právo na vymazanie osobných údajov v prípade že už bol naplnený účel spracúvania resp. uplynula zákonná lehota na uchovávanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov v zákonom stanovených prípadoch,
 • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môže klient uplatniť na mailovej adrese gdpr@geparfinance.sk , alebo písomne na korešpondenčnej adrese jedného zo Spoločných Prevádzkovateľov.