Gepard Finance - Hypotéka pre mladých Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých

Hypotéky pre mladých

Ako funguje štátny príspevok a aké možnosti majú mladí ľudia na to si zobrať hypotéku
Daňový bonus za rok 2019
Tí, ktorí si chcú daňový bonus na hypotéku uplatniť, by nemali zabudnúť na potvrdenie od banky. Mladí hypotekárni dlžníci do 35 rokov si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Tie sa vypočítajú z výšky poskytnutého úveru na základe zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50-tis. eur na nehnuteľnosť určenú na bývanie. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich po sebe nasledujúcich rokov. Klienti tak môžu počas piatich rokov ušetriť 2-tis. eur.

Aby si daňovník mohol uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky je povinný sa preukázať potvrdením vystaveným bankou, ktorá mu poskytla úver na bývanie. Banka je povinná na požiadanie dlžníka, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie do 30 kalendárnych dní od podania žiadosti. Ak je žiadateľ zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za neho spracováva zamestnávateľ, požiadať oň a dodať podklady mu musí do 15. februára 2020. Ak je žiadateľ podnikateľ, prípadne má viacero príjmov a daňové priznanie si podáva sám, má čas do konca marca, prípadne dlhšie, ak požiada o odklad podania daňového priznania.
 
Od 1.1.2018 platí na Slovensku pri hypotékach pre mladých systém daňového bonusu, ktorý nahradil pôvodnú bonifikáciu úrokovej sadzby.
Zvýhodnené hypotéky pre mladých na Slovensku fungovali dlhé roky. Bonus v podobe 3%-tnej úrokovej zľavy (2% od štátu od a 1% od banky) v poslednom čase strácal zmysel, pretože bežné úroky na trhu sa prepadli hlboko pod 3% a dodnes sa pohybujú okolo 1%. Preto štát v roku 2017 úrokový bonus zrušil a nahradil ho daňovým bonusom, čo je forma priamej daňovej úľavy. Mladí si tento daňový bonus po prvý krát môžu uplatniť v roku 2019 (v daňovom priznaní za rok 2018). Ten bude nižší ako staré úľavy.

Daňový bonus sa bude vzťahovať len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov. Bude vo výške 50% zo zaplatených úrokov, ale bude mať strop na úrovni 400 eur ročne.

Ostatné kritéria na nárok na bonus sú rovnaké ako boli pri hypotéke pre mladých:

  • vek žiadateľa nesmie byť vyšší ako 35 rokov
  • príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy pričom pri manželoch je to dvojnásobok. Výšku priemernej mesačnej mzdy určuje Štatistický úrad.
  • daňový bonus sa vzťahuje len na výšku úveru 50 000 eur a výhody platia počas prvých 5 rokov splácania. Pre tento účel 5 rokov znamená 60 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Ak úver na bývanie začnete splácať počas roka, máte nárok na pomernú časť daňového bonusu za zaplatené úroky. Na pomernú časť daňového bonusu máte nárok aj v roku, v ktorom uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus na úroky z hypotéky.

Ak spĺňate podmienky, daňový bonus môžete ponovom získať aj v bankách, ktoré hypotéky pre mladých neposkytovali.

Viac byrokracie
Odborníci navyše tvrdia, že pri novej forme podpory úverov pre mladých, čaká žiadateľov viac papierovačiek. Každý rok si budú musieť od banky žiadať potvrdenie o zaplatených úrokoch a potom v daňovom priznaní ich žiadať späť.

Niektoré banky posielajú potvrdenia automaticky, v iných treba potvrdenie vyžiadať začiatkom roka. Klienti niektorých bánk budú mať vyčíslenie úrokov dostupné vo svojom internetbankingu.

Následne si musí klient uplatniť daňový bonus u svojho zamestnávateľa, ktorý mu podáva daňové priznanie, alebo si ho môže v daňovom priznaní uplatniť sám.

Ak bude daň nižšia ako daňový bonus na úroky z hypotéky, vzniknutý rozdiel vám daňový úrad musí vyplatiť.

Pri novej forme podpory bývania môže nastať aj situácia, že pri podpise úverovej zmluvy žiadateľ spĺňa podmienky na daňový bonus, ale neskôr mu stúpne príjem a podmienky už spĺnať nebude. O tom či si bonus bude uplatňovať aj naďalej však nerozhodne banka, ale ministerstvo financií.
Staré zmluvy zatiaľ postarom
Ak máte s bankou uzavretú úverovú zmluvu podľa starého modelu, zatiaľ môžete byť pokojní, pretože budú pokračovať bez zmeny. Ale to nemusí trvať večne. Konkrétna výška príspevku štátu sa totiž schvaľuje každoročne v rámci zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok.

ZHRNUTIE
Daňový bonus na hypotéky vo výške 50% zaplatených úrokov, maximálne však 400 EUR ročne si môžu uplatniť mladí ľudia, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

  • Vek od 18 do 35 rokov
  • Príjem žiadateľa nepresiahne 1,3 násobok priemernej mzdy
  • Daňový bonus sa vzťahuje len na výšku úveru 50 000 eur a výhody platia počas prvých 5 rokov splácania.

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naša ponuka? Nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.