21 otázok a odpovedí na tému odklad splátok úverov počas pandémie | Boris Ilić

21 otázok a odpovedí na tému odklad splátok úverov počas pandémie | Boris Ilić

21 otázok a odpovedí na tému odklad splátok úverov počas pandémie | Boris Ilić

Súčasná situácia ohľadom šíriaceho sa koronavírusu by sa dala opísať ako historická udalosť, ktorú Slovensko vo svojej krátkej histórií ešte nezažilo. Nová vláda Igora Matoviča vydáva reštriktívne usmernenia pre občanov, aby zabezpečila ich zdravie a zároveň sa snaží pomôcť aj ekonomike formou „záchranných balíkov“. V dátume 09.04.2020 nadobudol účinnosť zákon číslo 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, nazývaný tiež aj ako „LEX KORONA“. 
Bankový sektor na túto mimoriadnu situáciu zareagoval veľmi rýchlo a pružne. Väčšina veľkých bánk ešte pred platnosťou zákona informovala klientov o možnom odklade splátok bez poplatku.
Môžu si dnes klienti odložiť splátky všetkých úverov? Pomôže zákon LEX KORONA aj živnostníkom a podnikateľom? Predraží sa úver po odklade splátok?
O týchto témach sa  porozprávame s hypotekárnym špecialistom a odborníkom pre oblasť úverov Borisom Ilićom.

21 otázok a odpovedí na tému odklad splátok úverov počas pandémie | Boris Ilić


1.    Platí odklad splátok pre všetkých automaticky? 
Nie, o odklad je potrebné požiadať banku resp. spoločnosť s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o úvere. Dá sa požiadať „kedykoľvek počas pandémie“, ale iba jedenkrát.
2.    Kto môže požiadať o odklad splátok?
O odloženie splátok môžu požiadať fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov.
3.    Čo ak som podal žiadosť o odklad splátok ešte pred vyhlásením možnosti odkladu splátok kvôli pandémií?
Ak ste podali žiadosť o odklad pred začiatkom účinnosti zákonu LEX KORONA, môžete ju podať znova. Ak veriteľ tento odklad povolí a zruší predchádzajúci, lehota 9 mesiacov začína plynúť prvou splátkou splatnou po podaní novej žiadosti.
4.    Ako môžem požiadať o odklad?
Elektronicky, alebo písomne. Žiadosti a inštrukcie sú zverejnené na webových stránkach bánk a spoločností. O odklad môže požiadať ktorýkoľvek dlžník, ak je dlžníkov v úvere viac. Nevyžaduje sa súhlas ostatných dlžníkov a nie je potrebné ani podpisovať žiadny dodatok. Požiadať môže aj ručiteľ, ak v súčasnosti spláca úver za dlžníka, ktorý neplatí.
5.    Musím preukázať, že kvôli aktuálnej situácii nemám peniaze na splácanie úveru?
Nie. Nie je potrebné nijakým spôsobom preukazovať zhoršenie Vašej finančnej situácie.
6.    Bude pre mňa ťažšie získať nový úver v budúcnosti, ak využijem odklad splátok?
Tento zápis v úverovom registri nebude vnímaný ako negatívny a klientovi tak nespôsobí komplikácie pri budúcich žiadostiach o úver.
7.    Týka sa zákon všetkých typov úverov, alebo je to nejako obmedzené?
Týka sa úverov splácaných pravidelnými vopred určenými splátkami ako hypoték, úverov na bývanie, spotrebných úverov, stavebných úverov a medziúverov, nebankových úverov a leasingov. Odklad splácania sa však nevzťahuje na povolené prečerpanie a kreditnú kartu.
8.    Na ako dlho si môžem odložiť splátky?
V rámci bánk a pobočiek zahraničných bánk najviac na 9 mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, pri leasingoch a iných produktoch najviac na 6 mesiacov, pričom ukončenie pandémie nemá vplyv na dĺžku odkladu splátok. Požiadať môžete aj o odloženie na kratšie obdobie.
9.    Aké údaje musí žiadosť obsahovať?
Najmä informácie o dlžníkovi, číslo úverovej zmluvy a obdobie, na ktoré chce dlžník odložiť splácanie. U živnostníkov a malých podnikateľov aj informáciu či chcú odložiť celú splátku, alebo iba jej časť.
10.    Musím následne počkať na odpoveď z banky?
Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať o tom, či odklad splátok povolil alebo nepovolil, resp. či je potrebné žiadosť doplniť. Ak veriteľ odklad splátok nepovolil, je povinný to odôvodniť. Ak klienta v tejto lehote neinformuje, považuje sa odklad splátok za povolený.
11.    Ak nemám záujem žiadať o odklad celej splátky, ale mám záujem o jej zníženie, aké sú možnosti?
Ak máte záujem o zníženie splátky a nie o odklad celej splátky, je potrebné dohodnúť sa s bankou individuálne, keďže tento zákon hovorí pri fyzických osobách výlučne o odklade celej splátky. Živnostníci a podnikatelia môžu požiadať o odloženie splátok istiny úveru, odloženie celej splátky alebo odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo. Sú ale aj iné možnosti zníženia splátky ako napr. predĺženie splatnosti úveru, zníženie úrokovej sadzby, alebo refinancovanie do banky s výhodnejšími podmienkami.
12.    Môže banka moju žiadosť o odklad splátok zamietnuť?
Môže, ak ste v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, alebo ste boli k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 Eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom. Rovnako nemôžete byť v osobnom bankrote. Ak žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená resp. neobsahuje stanovené náležitosti, veriteľ Vás vyzve na jej doplnenie.
13.    Môže odo mňa banka alebo nebanková spoločnosť žiadať založenie nehnuteľnosti alebo dodatočné ručenie kvôli odkladu splátok?
Nie.
14.    Čo ak som poslednú splátku na úvere už neuhradil z dôvodu zhoršenej finančnej situácie?
Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky.
15.    Čo sa stane s obdobím fixácie úrokovej sadzby, bude sa predlžovať?
Obdobie fixácie sa nezmení. Banka pošle novú sadzbu klientovi aj počas odkladu splátok. Odklad splátky by bonitu klienta, a teda ani výslednú sadzbu pri refixácii nemal ovplyvniť.
16.    Ak sa moja finančná situácia zlepší, môžem začať splácať úver opäť štandardne?
Úver alebo jeho časť môžete začať riadne splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Musíte to ale oznámiť veriteľovi, čím sa ukončí odklad splátok.
17.    Ako je to s ostatnými poplatkami v rámci mesačnej splátky?
V prípade, že súčasťou splátky je aj napr. poplatok za poistenie úveru alebo nehnuteľnosti, je potrebné poistné platiť naďalej, inak poistná zmluva zanikne. Informáciu ako platiť ostatné poplatky súvisiace s úverom Vám banka poskytne v rámci vyjadrenia k Vašej žiadosti o odklad splátok.
18.    Čo ak mám uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver. Mám si aj tak požiadať o odklad splátok?
V prvom rade kontaktujte svoju banku alebo poisťovňu, či sa na Vašu súčasnú situáciu vzťahuje poistenie a splátky za Vás bude platiť poisťovňa. Ak sa na Váš prípad poistenie nevzťahuje, zvažujte odklad splátok.
19.    Čo ak mám úver so štátnym príspevkom pre mladých, ovplyvní odklad splátok jeho vyplácanie?
Neovplyvní. Poskytovanie štátneho príspevku pre mladých sa predlžuje o obdobie odkladu splátok.
20.    Ako budem pokračovať so splácaním po ukončení odkladu splátok?
Veriteľ je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka o povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške, o postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru, možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania, ako aj ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.
21.    Znamená odklad splátok, že sa úver predraží?
Áno. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ zahrnie do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok. Za tento odklad splátok ale od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne ďalšie poplatky, náklady a odplaty. Pri živnostníkoch a podnikateľoch sa právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru. 

Sú aj výhodnejšie spôsoby ako znížiť mesačnú splátku úverov, preto odporúčam využiť možnosť odkladu splátok iba v prípade, že nie ste schopní ďalej splátky uhrádzať. Zaujímavou možnosťou je aj navýšenie splácaného úveru za účelom vytvorenia rezervy pre ďalšie splácanie.

Ing. Boris Ilić

Gepard finance

Kontaktujte nás

Zaujal Vás článok a máte záujem o BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU s našim hypotekárnym špecialistom? Nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.